1.1 Scandinavian OÜ juhatuse poolt asutatud koolitusasutuse nimi on Amazoni Kool (tekstides nimetatud ka kui Amazoni koolitus)
1.2. Amazoni Kool korraldab täiskasvanutele suunatud alg- ja kesktaseme õpet brändide edukaks turuletoomiseks ja müügiks maailma suurimas e-kaubanduskanalis Amazon.
1.3 Amazoni Kool lähtub täienduskoolituse korraldamisel täiskasvanute koolituse seadusest ja täiendkoolituse standardist.

Õppekavade kvaliteedi tagamise tingimused ja kord

2.1 Õppekavade koostamisel lähtutakse täiskasvanute koolituse seadusest, täienduskoolituse standardist ning Haridus- ja Teadusministeeriumi poolt heaks kiidetud juhendmaterjalist.
2.2 Amazoni Kooli poolt läbiviidavate koolituste õppekavad on avalikustatud ettevõtte kodulehel www.amazonikool.ee.
2.3 Amazoni Kooli õppekavas sätestatakse järgmised andmed:
1) õppekava nimetus;
2) õppekavarühm;
3) õppe eesmärk;
4) õpiväljundid;
5) õppekava koostamise alus;
6) sihtgrupp;
7) õpingute alustamise tingimused, juhul kui need on eeltingimuseks õpiväljundite saavutamisel;
8) õppe kogumaht, sealhulgas auditoorse, praktilise ja iseseisva töö osakaal;
9) õppe sisu;
10) õppekeskkonna kirjeldus;
11) õppemeetod;
12) õppematerjalide loend, juhul kui õppekava läbimiseks on ette nähtud õppematerjalid
13) nõuded õpingute lõpetamiseks ja väljastatavad dokumendid;
14) koolituse läbiviimiseks vajaliku kvalifikatsiooni, õpi- või töökogemuse kirjeldus.

Koolitajate kvaliteedi tagamise tingimused ja kord

3.1 Amazoni Kooli kõikidel õpetajatel on erialane kõrgharidus. Kõik koolitajad omavad töökogemust õpetataval erialal ja tegelevad igapäevaselt enesetäiendusega Amazoni valdkonnas.
3.2 Koolitajate töö tulemust hinnatakse koolituse järgselt osalejate suulise ja kirjaliku tagasiside põhjal. Vajadusel tehakse koolitajatele parandusettepanekuid.

Õppekeskkonna kvaliteedi tagamise tingimused ja kord

4.1 Kõik kursused on Amazoni Kooli kodulehel vähemalt neli kuud enne kursuse toimumise algust. Koolitustele on võimalik registreeruda emaili kaudu: egle@amazonikool.ee
4.2 Kõigi registreerunutega võetakse individuaalselt ühendust meie juhataja poolt. Koolitusgrupid püütakse komplekteerida võimalikult väikesed, et toetada individuaalset lähenemist igale õppijale.
4.3 Kõik koolitusele registreerunud saavad koheselt teabe koolituse täpse korraldusliku poole kohta – ajakava, koolitusruumide ja õppematerjalide kohta.
4.4 Koolituse läbiviimiseks on loodud õppimist toetav keskkond.
4.5 Amazoni Kool kasutab digiõpet. Samuti kasutatakse koostööpartnerite õppeklasse. Kõik kasutatavad õppeklassid vastavad tervisekaitse nõuetele. Klassides on iga õppija jaoks piisavalt ruumi ja valgust. Klassid on varustatud tänapäevase esitlustehnikaga. Klassis on võimalik laudu ja toole paigutada vastavalt vajadusele, et toetada erinevate õppemeetodite kasutamist.
4.6. Igas õppeklassis on võimalik õppetööks kasutada oma kaasavõetud sülearvutit (tagatud elektri olemasolu)
4.7 Igaks kursuseks on ette valmistatud õppematerjalid on enamasti digitaalsel kujul, harvem paberkandjal.
4.8 Amazoni Kool tagab kõigile koolitusel osalejatele lisatasuta tee, kohvi ja vee olemasolu.
4.9 Õppeklassis on võimalus kasutada internetiühendust.

Täienduskoolituse kohta tagasiside kogumise kord

5.1 Iga kursuse lõpul täidavad osalejad internetipõhise tagasisidelehe, kus annavad hinnangu kursuse sisule, õpetajale ja kursuse korraldusele ning teevad ettepanekuid kursuse paremaks muutmiseks.
5.2. Tagasisidelehtede koondid salvestatakse järelduste tegemiseks. Amazoni Kooli juhataja ja õpetajad analüüsivad saadud tagasisidet ning vajadusel muudavad kursuse sisu või täiendavad korraldust.
5.3. Juhul kui tagasiside õpetaja tegevuse kohta on negatiivne, lõpetatakse koostöö õpetajaga.