fbpx
40h+
Videoid
Liitu kursusega

Õppekorralduse alused

Täienduskoolituse õppekorralduse alused

1. Üldsätted

1.1. OÜ Scandinavian (reg. kood 14298658) lähtub täienduskoolituse korraldamisel kehtivatest täiskasvanuhariduse valdkonna õigusaktidest ning teistest seonduvatest õigusaktidest ja dokumentidest.
1.2. OÜ Scandinavian on täiskasvanute koolitusasutus, mis korraldab täienduskoolitust hulgi- ja jaekaubanduse valdkonnas rahvusvahelisel e-kaubanduse platvormil Amazon.
1.3. Õppetöö toimub kas digitaalsel platvormil või õppetööks sobivates ruumides. Organisatsioonisisesed koolitused viiakse läbi koolituse tellija koolitusruumides.
1.4. Õppetöö toimub aastaringselt ja koolituste ajad määratakse kokkuleppel kliendiga. Koolituse mahtu arvestatakse akadeemilistes tundides, kus üks akadeemiline tund on 45 minutit.
1.5. Koolitused toimuvad nii individuaal- või grupikoolitusena. Individuaalõppe puhul viiakse koolitus läbi õppija vajadustest lähtuva individuaalse õppekava alusel.
1.6. Ajaajamiskeelteks ja õppekeelteks on eesti ja inglise keeled.
1.7. Õpingute alusdokument on õppekava, kus on määratletud:
1.7.1. õppekava nimetus;
1.7.2. õppekavarühm;
1.7.3. õpiväljundid;
1.7.4. õpingute alustamise tingimused, juhul kui need on eeltingimuseks õpiväljundite saavutamisel;
1.7.5. õppe kogumaht, sealhulgas auditoorse, praktilise ja iseseisva töö osakaal;
1.7.6. õppe sisu;
1.7.7. õppekeskkonna kirjeldus;
1.7.8. õppematerjalide loend, juhul kui õppekava läbimiseks on ette nähtud õppematerjalid;
1.7.9. lõpetamise tingimused ja väljastatavad dokumendid;
1.7.10. koolituse läbiviimiseks vajaliku kvalifikatsiooni, õpi- või töökogemuse kirjeldus.

2. Isikuandmete kogumine ja töötlemine

OÜ Scandinavian kogub õppijate kohta järgmisi andmeid: nimi, e-post, telefon ja isikukood. Isikukoodi on vaja tunnistuse või tõendi jaoks. Isikuandmeid töödeldakse vastavalt Isikuandmete kaitse seadusele §6.

3. Koolituse alustamine ja koolitusel osalemine

Koolitusel õppimist saavad alustada õppijad, kes on OÜ Scandinavian poolt õppeprogrammi arvatud ning kes on tasunud õppemaksu 100% ulatuses.

4. Koolituse lõpetamine ja väljaarvamise kord

4.1. Koolituse lõpetamise tingimused on sätestatud koolituse õppekavas. Koolituse õpiväljundid omandanud ning hindamise läbinud õppijale väljastatakse tunnistus. Hindamisel mitteosalenud või hindamist mitteläbinud õppijale väljastatakse tõend.
4.2. Koolituse kohta tagasiside saamiseks täidavad koolituse lõpetajad kursuse lõpus ankeetküsimustiku või soovi korral annavad tagasiside videointervjuu vormis.

5. Kursusega liitumine ja tasumine

 

Palun tee makse allolevatel rekvisiitidel:
Konto: EE302200221067254461
Saaja: Scandinavian OÜ
Selgitus: Amazoni Kool + liituja nimi

Makse sooritamise järgselt kirjuta palun egle@amazonikool.ee ja saad ka koolituse ligipääsu!

6. Koolitusest loobumine

6.1. Kui koolitusele registreerunul ei ole võimalik koolitusest osa võtta, tuleb sellest teavitada OÜ Scandinavian kontaktisikut e-kirja teel egle@amazonikool.ee
6.2. Koolitusest loobumise teatamisel kui on läbitud vähem kui 30% koolitusest tagastatakse 50% koolitussummast. Kui koolitusprogrammist on läbitud enam kui 30%, siis tagastamist ei toimu.

6.3. Koolitusest loobumiseks on aega kuni 14 kalendripäeva alates koolituse ligipääsude edastamise kuupäevast.

7. Õppija õigused ja kohustused

7.1. Õppijal on õigus:
7.1.1. valida oma võimetele ja huvidele vastav kursus;
7.1.2. nõuda kvaliteetset koolitust;
7.1.3. saada teavet OÜ Scandinavian õppekorralduse ja õppekava kohta;
7.1.4. nõuda õppemaksu tagastamist OÜ Scandinavian süül ära jäänud kursuste eest;
7.1.5. lahkuda omal soovil enne õppeperioodi lõppu, kusjuures sel juhul õppemaksu ei tagastata.
7.1.6. saada kursuse lõpus kursusel osalemist kinnitav tunnistus või tõend.

7.2. Õppija on kohustatud:
7.2.1. tegutsema hädaolukorras (tulekahju, veeavarii, pommiähvardus jms) vastavalt eeskirjadele ja koolituskeskuse töötajate korraldustele;
7.2.2. hoidma heaperemehelikult tema kasutusse antud õppevahendeid ja koolituskeskuse vara;
7.2.3. käituma vastavalt üldtunnustatud kõlblusnormidele.

8. Koolitaja kvalifikatsiooninõuded

Koolitajad omavad kõrgemat erialast haridust ja tegutsevad aktiivselt õpetatavas valdkonnas ning omama vastavasisulist kogemust, mida nad on võimelised tõestama.

9. Vaidluste lahendamise kord

OÜ Scandinavian ja Õppija vahel tekkinud eriarvamused ja vaidlused lahendavad pooled eelkõige läbirääkimiste teel. Kui tekkinud erimeelsusi ei õnnestu lahendada läbirääkimistega, lahendatakse vaidlus Harju maakohtus.

Egle Raadik

programmi autor ja koolitaja